19h : Black Lilys 21h : Ko Ko Mo 23h : Yarol Poupaud